Polityka prywatności

RODO: Administratorem danych osobowych jest CLIP GROUP S.A., z siedzibą w ul. Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, rodo@clip-group.com

Administrator danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest CLIP GROUP S.A., ul. Rabowicka 65, 62-020 Jasin (”Administrator”).

Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem e – mail: rodo@clip-group.com

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a CLIP GROUP S.A., marketingu bezpośredniego lub usług Spółki, a także w celu przesyłania informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności oraz dane dotyczących Państwa pojazdów.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, podmioty wspomagające CLIP GROUP S.A., w jej biznesowej działalności, w tym świadczące usługi outsourcingowe, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą oraz organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@clip-group.com. Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Świadomość podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Podanie danych, takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail, jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem tymi kanałami.