Kodeks postępowania

Preambuła

Kodeks Postępowania CLIP Logistyka to zbiór istotnych wartości i zasad firmy, które obowiązują na całym świecie. Kodeks opisuje podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania pracy na terenie CLIP Logistyka oraz we współpracy z CLIP Logistyka.

Kodeks określa zasady odpowiedzialnego postępowania w kontaktach z pracownikami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami w całym łańcuchu wartości. Wszystkie strony będą traktować się nawzajem uczciwie i sprawiedliwie. Wszystkie zainteresowane strony są zobowiązane do przestrzegania Kodeksu Postępowania, a także przepisów prawa i standardów etycznych. W ten sposób CLIP Logistyka tworzy podstawę do budowania współpracy opartej na partnerstwie i przyjmuje odpowiedzialność jako firma.

Głównym elementem kodeksu są zasady uczciwego postępowania i poszanowania godności pracowników.

Zasady opisane w kodeksie opierają się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), podstawowych standardach pracy określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), zasadach UN Global Compact oraz wewnętrznych regulacjach CLIP Logistyka.

Wartości gospodarcze, etyczne i ekologiczne nie mogą stać ze sobą w sprzeczności. Celem jest połączenie zasad racjonalnego zarządzania ze strategią społeczną i ekologiczną firmy, a także powiązanie z wartościami i wynikającymi z nich działaniami.

Cały tekst Kodeksu Postępowania CLIP Logistyka znajduje się tutaj.