1. http://clip-group.com/monitoring-sa/

MONITORING CLIP GROUP S.A.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w siedzibie CLIP Group S.A., Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz, stosujemy monitoring wizyjny naszych obiektów. W związku z tym informujemy, że Państwa dane osobowe utrwalone na monitoringu będą przetwarzane na następujących zasadach:

  1. Administratorem danych jest CLIP Group S.A., Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz.
  2. Dane zbierane są dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia dotyczących administratora, jego pracowników, współpracowników oraz klientów, a także w celu ochrony dóbr osobistych tych osób. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w/w osób oraz ochrona ich dóbr osobistych.
  3. Przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe zwykłe w postaci wizerunku, w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zapewnienie realizacji celu określonego w pkt 2. Będą to podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, informatyczne oraz prawne.
  5. Dane przetwarzane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy i po tym okresie zapis monitoringu jest niszczony, w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie.
  6. Dłuższe przechowywanie możliwe jest w przypadku, gdy toczy lub może toczyć się postępowanie, w którym materiał pozyskany z monitoringu może stanowić dowód w sprawie (zgodnie z art.22 ze zn.2 par.4 Kodeksu Pracy).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia realizacji celu, o którym mowa w pkt 2. W przypadku braku zgody, proszeni są Państwo o nie wchodzenie na teren objęty monitoringiem.