Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20)

16 stycznia 2019

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.  ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Włączenie układu bocznicowego CLIP w linię kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice (E20).

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne.

01. Układ torowy i odwodnienie podtorza

05. Obiekty inżynieryjne

06. Sieci wodno – kanalizacyjne

07. Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem

08. Elektroenergetyka nietrakcyjna i LPN

09. Sterowanie ruchem kolejowym

09a. Sterowanie ruchem kolejowym – usunięcie kolizji

10. Telekomunikacja

Decyzje administracyjne

W dniu 22.11.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.12.2018 r.:

 

W dniu 06.12.2018 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.12.2018 r. oraz

opublikował zmianę zapytania ofertowego w portalu baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10694

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań.

Oferta wpłynęła 21 grudnia 2018 r.

Cena oferty: 17 691 073,46 PLN netto

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI