Projekty unijne

Spółki grupy kapitałowej CLIP realizują następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP

I. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Budowa nowej płyty terminalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem torowym i siecią trakcyjną na terenie terminala intermodalnego CLIP   

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09-09-2020 r. w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4400

Poniżej Zamawiający umieszcza załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. dokumentację projektową wraz ze STWiORB dla poszczególnych branż oraz decyzje administracyjne:

Dokumentacja projektowa i Decyzje administracyjne

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

II.1 Pytania wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w ramach powyższego postępowania dostępne są w Bazie Konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4400?sekcja=pytania

II.2 Materiały udostępnione przez Zamawiającego w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców:

  1. Uzupełnienie numer 1 z dnia 18-09-2020 r.

II.3 Aktualizacja załączników do ogłoszenia:

  1. Zapytanie ofertowe BUDOWA NOWEJ PŁYTY TERMINALOWEJ – aktualizacja z dnia 21-09-2020 r.
  2. Kosztorys ofertowy – aktualizacja z dnia 29-09-2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu:

Nie wybrano żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Ceny złożonych ofert istotnie przekroczyły szacunkową wartość zamówienia i kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację.


Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu:  Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.

Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych
Cel projektu: Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.


Beneficjent: CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0183/17-00
Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 03.09.2018r.


Całkowita wartość projektu: 10 013 553,00 zł


Kwota dofinansowania: 4 025 104,86 zł


Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.


Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.
Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Beneficjent: CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin” nr RPWP.03.01.01-30-0187/17
Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 24.09.2018r.

Całkowita wartość projektu: 9 648 201,18 zł

Kwota dofinansowania: 3 881 935,73 zł

 

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efektem projektu będzie wybudowanie kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na cele zawarte w dokumentach strategicznych: ogranicza emisję gazów cieplarnianych, poprawia efektywność energetyczną oraz przyczynia się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i wpływa na poprawę jakości powietrza.

Opis projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

Etap I: Wykonanie prac projektowych.
Etap II: Roboty budowlano – montażowe polegające na: montażu paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej pod panele, falowniki (inwertery), pomieszczenie transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, linie kablowe AC, okablowanie DC, układy pomiarowe, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę systemu oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

 

Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin
Cel projektu: Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do CLIP V sp. z o. o.
Beneficjent: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o. o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.
Cel projektu: Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu samochodowego STS
Beneficjent: STS Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń
Cel projektu: Zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania
Cel projektu: Poprawa jakości usług przeładunkowych i zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w transporcie towarów
Beneficjent: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:
– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/