Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin

26 marca 2019

CLIP Ubezpieczenia Sp. z o. o. ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy zadania:

Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz -Jasin

Ogłoszenie zostało zamieszczone w portalu Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156855

W dniu 14.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami.

Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej.

Clip Ubezp pytania odpowiedzi załączniki

W dniu 17.01.2019r. Zamawiający opublikował w bazie konkurencyjności pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami.

Pytania i odpowiedzi nr 2 wraz z załącznikami w pliku .ZIP do pobrania poniżej.

Clip Ubez pytania i odpowiedzi nr 2 i załączniki

Spis załączników do ogłoszenia:

1.               Załącznik nr 0 – Zapytanie Ofertowe (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.) – plik pdf.

2.               Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego  – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF)

3.               Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy – plik PDF

4.               Załącznik nr 3 – Wyciąg z wniosku o dofinansowanie – plik PDF

5.               Załącznik nr 4 – Wyciąg ze Studium Wykonalności– plik PDF

6.               Załącznik nr 5 – PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE– plik PDF

7.               Załącznik nr 6 – Wytyczne do przyłączenia do sieci wewnętrznej Glosbe elektrowni fotowoltaicznej– plik PDF

8.               Załącznik nr 7 – Decyzja/-e warunki zabudowy na panele fotowoltaiczne – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF)

9.               Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza nieaktualizowana– plik PDF

10.            Załącznik nr 9 – Dokumentacja powykonawcza w zakresie  Rzuty obiektów budowlanych w oryginale w formacie DWG przekonwertowane do formatu PDF – plik ZIP (zawiera plik/-i PDF)

11.            Załącznik nr 10 – PROJEKT UMOWA NR ……………. o wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj-wybuduj” – plik ZIP (zawiera plik MS WORD i plik PDF)

12.            Załącznik nr 11 – Formularz zgłoszeniowy, Regulamin wizji lokalnej, Pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – plik ZIP (zawiera plik/-i MS WORD i plik/-i PDF)

13.            Załącznik nr 12 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – plik ZIP (zawiera plik/-i MS WORD i plik/-i PDF)

14.            Załącznik nr 13 – Wykaz robót budowlanych / usług (wykonanych projektów budowlanych) – plik ZIP (zawiera plik/-i MS WORD i plik/-i PDF)

15.            Załącznik nr 14 – Wykaz osób – plik ZIP (zawiera plik/-i MS WORD i plik/-i PDF)

16.            Załącznik nr 15 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – plik ZIP (zawiera plik/-i MS WORD i plik/-i PDF)

17.            Załącznik nr 16 – Pismo firmy MK DACH SYSTEM  Sp. z o.o. z dnia z dnia 07.12.2018 r. – plik PDF

Załączniki do pobrania :

 

CLIP Ubezpieczenia

Informacja o wybranym wykonawcy:

Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

GOLDBECK Solar GmbH

Goldbeckstraße 7,

69493 Hirschberg an der Bergstraße, Niemcy

 

Data wpłynięcia oferty: 05.02.2019r.

 

Cena łączna netto oferty:  5.930.301,48 zł.

Więcej nowości

INNE AKTUALNOŚCI