Przetarg – Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony z aukcją na realizację robót budowlanych pn.:

„Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”.

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

– Protokół z otwarcia ofert

– Protokół z otwarcia ofert – Uzupełnienie

– Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

– Protokół z aukcji

„UWAGA !!! Ze względu na zmianę w dokumencie „Przedmiar robót” nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert 05 maja 2014 r.”.

– 2014-04-17 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

– 2014-04-17 PRZEDMIAR ROBOT GAZ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA REW.01 OFERENT

– Ogłoszenie

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

– PROFIL PODŁUZNY GAZOCIAGU RYS NR4A

– 2014-04-09 Zaktualizowany profil podłuzny gazociągu – PROFIL I ETAP RYS NR 4B.dwg

– 2014-04-09 Zaktualizowany profil podłużny gazociągu – PROFIL I ETAP RYS NR 4B-Model.pdf

– 2010-04-08 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1538 – przebudowa sieci gazowej

– 2010-06-08 Postanowienie dot. sprostowania pomyłki do decyzji nr 1538

– 2010-06-08 Decyzja przenosząca o decyzję pozwoleniu na budowę nr 2822-10 na przebudowę gazociągu

– Projekt przebudowy sieci gazoci agowej wysokiego cisnienia

– 2012-02-12 Uzgodnienie z PSG sp. z o.o. 

– 2010-02-18 Uzgodnienie WSG

– 2014-03-28 Przedmiar robót – przebudowa gazoci agu 

– 2012-02-23 Dziennik budowy – przebudowa sieci gazowej 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

PROFIL PODŁUZNY GAZOCIAGU RYS NR4A