Informacje o RODO

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Ciebie ogłoszenia, zapoznaj się z poniższymi informacjami i wyślij swoje CV na adres rekrutacja@clip-group.com.

 

Jeśli zechce Pani/ Pan przesłać do nas swoje zgłoszenie to informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

  1. Współadministratorami danych są Clip Logistyka Sp. z o.o., Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. oraz Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin.
  2. Dane zbierane są dla celów obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane przekazane do obecnie prowadzonej rekrutacji wskazane 211 § 1 kodeksu pracy w przetwarzane są na podstawie art. 211  , a w wypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie do przyszłej rekrutacji lub przesłania innych danych niż wskazane w art. 211 § 1 kodeksu pracy tj danych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Przetwarzane będę Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności dane takie jak, imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  4. W wypadku pozytywnego przejścia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wykonującemu na rzecz administratorów usługi księgowe lub kadrowe celem przygotowania umowy.
  5. Dane będę przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na użytek przyszłych rekrutacji także po tym okresie, aż do zakończenia prowadzenia przez administratorów działalności.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@clip-group.com
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego;
  9. Podanie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do obecnie prowadzonej rekrutacji jest obowiązkiem ustawowym i ich nie podanie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury. Podanie pozostałych danych do obecnych postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podanie danych do przyszłych postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia tych postępować i brak ich podania  skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.