CENNIK

TARYFA USŁUG

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.

2019

 

 1. Warunki ogólne

Art. 1: Stosowanie taryfy

 1. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2019.
 2. CLIP II wykonuje na zlecenie podmiotów działających w obrocie lądowym usługi polegające na kompleksowej obsłudze środków transportu kolejowego i drogowego, w tym także wykonuje usługi służące bezpośrednim potrzebom ładunków.
 3. Wynagrodzenie CLIP II z tytułu świadczenia powyższych usług wyliczane jest na podstawie faktycznie wykonanych czynności oraz przyporządkowanych im stawek. Wartość poszczególnych stawek zawarta jest w Części B niniejszej taryfy. Strony mogą uzgodnić indywidualne zasady wynagradzania lub indywidualne stawki.
 4. Płatnikiem za wykonanie przez CLIP II zleconych usług jest zleceniodawca, o ile umawiający się o wykonanie usługi kontrahenci nie uzgodnili inaczej.

 

Art. 2: Rozliczenia i opłaty dodatkowe

 1. Stawki taryfy wyrażone są w PLN (Złotych Polskich) lub w EUR (euro).
 2. Zawarte w niniejszej taryfie stawki są stawkami netto, do których dolicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszelkie stawki wyrażone w procentach naliczane są od stawek zasadniczych, do których nie mają zastosowania przyznane rabaty.
 4. Za załadunek, wyładunek i przeładunek kontenerów z ładunkiem ponadgabarytowym pobierane będą opłaty podwyższone o 100%.
 5. Za załadunek, wyładunek, przeładunek towarów niebezpiecznych klasy od 2 do 5 pobierane będą opłaty podwyższone o 50%.
 6. Za utrudniony przeładunek, załadunek i wyładunek pobierane będą opłaty podwyższone o 50%.
 7. W celu obliczenia należnych opłat, ciężar ładunku zaokrągla się wzwyż do pełnych 500 kg, a powyżej tego ciężaru zaokrągla się do pełnych 100 kg.

 

Art. 3: Organizacja pracy

 1. Praca odbywa się w trybie ciągłym, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Obsługa pociągów- wtoczenia / wytoczenia wagonów – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami.
 3. Obsługa wagonów – załadunek / wyładunek kontenerów i pojazdów – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami.
 4. Przeładunki kontenerów w relacji plac-samochód lub odwrotnie – usługi oferowane są 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Przeładunki drobnicy i usługi magazynowe oferowane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 20.00 i są każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami:

 • planowanie zleceń odbywa się do godziny 11.00 dnia poprzedzającego realizację zlecenia;
 • w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest obsługa ładunków po godzinie 20.00; wymaga to awizacji dnia poprzedniego najpóźniej do godziny 11.00.
 1. Za usługi zlecone i realizowane w święta, pobierane będą opłaty podwyższone o 100%. CLIP II przyjmuje zlecenia na prace do wykonania w święta po uprzednim uzgodnieniu. Za dni świąteczne przyjmuje się:
 • Nowy Rok,
 • Pierwszy Dzień Wielkanocy,
 • 3 Maja,
 • 11 Listopada,
 • Wigilia Bożego Narodzenia od godz.15.00,
 • Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia,
 • 31 Grudnia od godz. 15.00.
 1. Pojęcie kontener odnosi się do standardowej wg ISO jednostki ładunkowej 20’ / 40’. Kontenery 30’, 45’ rozliczane są jak kontenery 40’.

 

2. Usługi i stawki

Art. 1: Terminal kontenerowy

L.P. Typ usługi Jednostka Cena netto
1 Rozładunek bądź załadunek (stawka za 1 ruch) kontener 20, 30, 40, 45 ft 77,00 PLN  /  18.30 €
2 Magazynowanie pustych kontenerów powyżej 3 dni kontener 20 ft / dzień 4,60 PLN  /  1.10 €
3 Magazynowanie pustych kontenerów powyżej 3 dni naczepa bądź kontener 30, 40, 45 ft / dzień 9,20 PLN  /  2.20 €
4 Magazynowanie ładownych kontenerów powyżej 4 dni kontener 20 ft / dzień 12,00 PLN  /  2.90 €
5 Magazynowanie ładownych kontenerów powyżej 4 dni naczepa bądź kontener 30, 40, 45 ft / dzień 24,00 PLN  /  5.70 €
6 Magazynowanie kontenerów z towarem niebezpiecznym  (RID) powyżej 3 dni kontener / dzień 56,50 PLN  /  13.50 €
7 Magazynowanie kontenerów z towarem niebezpiecznym  (RID) powyżej 4 dni kontener / dzień 159,20 PLN  /  37.90 €
8 Magazynowanie kontenerów z towarem niebezpiecznym  (RID) powyżej 5 dni kontener / dzień 256,80 PLN  /  61.10 €
9 Rozładunek/załadunek naczepa 154,10 PLN  /  36.70 €
10 Usuwanie z podłogi elementów zabezpieczających towar (gwoździe, haki itp.) kontener 20 ft 41,10 PLN  /  9.80 €
11 Usuwanie z podłogi elementów zabezpieczających towar (gwoździe, haki itp.) kontener 30, 40, 45 ft 61,60 PLN  /  14.70 €
12 Zamiatanie podłogi kontenera kontener 20 ft 15,40 PLN  /  3.70 €
13 Zamiatanie podłogi kontenera kontener 30, 40, 45 ft 20,50 PLN  /  4.90 €
14 Mycie ciśnieniowe kontener 20 ft Zewn. Wew.
61,60 PLN  /  14.70 € 45,20 PLN  /  10.80 €
15 Mycie ciśnieniowe kontener 40, 45 ft Zewn. Wew.
77,00 PLN  /  18.30 € 67,80 PLN  /  16.10 €
16 Mycie ciśnieniowe naczepa Zewn. Wew.
77,00 PLN  /  18.30 €
17 Mycie ciśnieniowe ciągnika siodłowego ciągnik siodłowy Zewn. Wew.
56,50 PLN  /  13.50 €
18 Transport naczepy bądź kontenera: Terminal CLIP – myjnia – Terminal CLIP 277,70 PLN  /  66.10 €
19 Transport naczepy bądź kontenera: Terminal CLIP – magazyn CLIP – Terminal CLIP 154,10 PLN  /  36.70 €
20 Usługa warsztatowa 1 RBH 61,60 PLN  /  14.70 €
21 Udostępnienie wanny na uszkodzone kontenery z ładunkiem niebezpiecznym doba 308,10 PLN  /  73.40 €
22 Podłączenie kontenera chłodni do prądu kontener 51,40 PLN  /  12.20 €
23 Zużycie prądu, nadzór nad agregatem kontenera chłodni każda rozpoczęta godzina 24,00 PLN  /  5.70 €
24 Rewizja kontenera (manipulacje na kontenerze i transport Terminal CLIP – magazyn CLIP – Terminal CLIP płatne dodatkowo wg cennika) 1 kontener 282,40 PLN  /  67.20 €
25 Odśnieżenie dachu naczepy 1 naczepa 10,30 PLN  /  2.50 €
26 Ważenie kontenera wg VGM (metoda I) 100,00 PLN/ 24,00 €
27 Drukowanie/skanowanie dokumentów za każde rozpoczęte 10 stron 20,00 PLN/ 5,00 €
28 Oklejenie lub usunięcie nalepki ADR/RID 30,00 PLN/ 7,20 €
29 Plombowanie naczepy/kontenera 20,00 PLN/ 5,00 €

 

Art. 2: Cennik usług świadczonych na obiekcie infrastruktury usługowej bocznicy kolejowej zarządzanej przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o.

Opłata podstawowa w ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej
Nazwa obiektu Nazwa usługi Opłata stała (Os) PLN Opłata stała (Os) € Opłata za wagon (Ow) PLN Opłata za wagon (Ow) €
Terminal nr I / Terminal nr IV Usługa udostępniania terminala towarowego 660,00 PLN 157.00 € 147,00 PLN 35.00 €
Terminal nr II/ Stacja rozrządowa*** Usługa udostępniania terminala towarowego 1.027,00 PLN 245.00 € 92,00 PLN 21.00 €
Usługa udostępniania torów zdawczo odbiorczych Obsługa bocznicy STENA Recycling Sp. z o.o. 1.027,00 PLN 245.00 € 92,00 PLN 21,00 €
Terminal nr III Usługa udostępniania terminala Standardowa usługa trakcyjna wtoczenia/wytoczenia wagonów – skład in-out (In-O) 55,00 PLN 13.00 €
Standardowa usługa trakcyjna wtoczenia/wytoczenia wagonów – skład in-out-out (In-O-O) 76,00 PLN 18.00 €
Opłata terminalowa (Ot) 50,00 PLN 11.00 €
Cena jednostkowa za usługę udostępniania terminalu towarowego III stanowi sumę iloczynu opłaty terminalowej i sumarycznej ilości wagonów oraz iloczynu opłaty wagonowej, liczonej dla usługi in-out lub in-out-out i sumarycznej ilości wagonów, liczoną wg wzoru: Cena = (Ot x Wn) + (In-O/In-O-O x Wn), gdzie  Ot – opłata terminalowa, In-O/In-O-O – opłata za wybraną usługę trakcyjną, Wn – ilość wagonów przyjętych na punkt zdawczo – odbiorczy.Cena jednostkowa za usługę udostępniania terminali towarowych I, II, IV stanowi sumę opłaty stałej oraz iloczynu opłaty wagonowej i sumarycznej ilości wagonów, liczoną wg wzoru: Cena = Os + (Ow x Wn), gdzie  Os – opłata stała, Ow – opłata wagonowa, Wn – ilość wagonów przyjętych na punkt zdawczo – odbiorczy.
Legenda: Terminal nr I – Terminal Towarowy STS A
Terminal nr II – CLIP Intermodalny Terminal Kontenerowy
Terminal nr III – Terminal Towarowy Zakład IV VWP
Terminal nr IV – Terminal Towarowy STS B
Tory grupy zdawczo odbiorczej- Wagony do obsługi bocznicy STENA Recycling Sp. z o.o.

 

Opłaty dodatkowe
Nazwa usługi Uwagi Rodzaj trakcji Jednostka miary Cena PLN Cena €
Usługa rozładunku poza wyznaczonym oknem czasowym Dotyczy terminali I, IV nd skład 3 697,00 PLN 880.20 €
Usługa rozładunku samochodu ustawionego tyłem do rampy Dotyczy terminali I, IV nd samochód 7,00 PLN 1.70 €
Dodatkowa praca lokomotywy na podstawie odrębnego zamówienia Dotyczy terminali I, II, IV S (spalinowa) 15 minut 87,00 PLN 20.70 €
Dodatkowa praca lokomotywy na podstawie odrębnego zamówienia Dotyczy terminala III S (spalinowa) 15 minut 133,00 PLN 31.70 €
Zajęcie torów bocznicowych Postój wagonu do 24h po upływie 4 godzin od wtoczenia i wytoczenia na bocznicę (grupa torów ZO) nd wagon/h 9,00 PLN 2.10 €
Zajęcie torów bocznicowych Postój wagonu powyżej 24h od wtoczenia i wytoczenia na bocznicę (grupa torów ZO) nd wagon/h 18,00 PLN 4.30  €
Zajęcie torów bocznicowych Postój wagonu – opłata ryczałtowa po upływie 4 godzin od wtoczenia i wytoczenia na bocznicę (grupa torów ZO) nd wagon/h 12,00 PLN 2.90 €
Opłata trakcyjna Rodzaj trakcji przy obsłudze składu manewrowego Swarzędz – CLIP II S (spalinowa) lokomotywa 718,00 PLN 171.00  €
Opłata trakcyjna Rodzaj trakcji przy obsłudze składu manewrowego Swarzędz – CLIP II E (elektryczna) lokomotywa 395,00 PLN 94.00 €
Udostępnienie drużyny manewrowej Podstawienie/zabranie składu manewrowego Swarzędz – CLIP tory zdawczo odbiorcze nd skład 102,00 PLN 24.30 €
Usługa trakcyjna Podstawienie/zabranie składu manewrowego Stacja Swarzędz – CLIP tory zdawczo odbiorcze nd skład 970,00 PLN 231,00 €
*Stawki w umowach zawartych przed dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązują zgodnie z czasem obowiązywania wskazanym w umowie.
**Cena za usługę trakcyjną stanowi suma: opłata trakcyjna (S) + udostępnienie drużyny manewrowej + dodatkowa praca lokomotywy dot. terminala I, II, IV (30 minut)
*** Dla składów manewrowych posiadających część wagonów przeznaczonych do obsługi terminala towarowego II


Uwagi:

*1) Zleceniodawca, który błędnie poda właściciela pustego kontenera przy złożeniu na terminal obciążany jest kosztami składowego od pierwszego dnia złożenia.

*2) Okres składowania liczy się od dnia złożenia do dnia wydania kontenera z placu składowego.

*3) Otwieranie kontenerów chłodzonych oraz wystawianie do rewizji i kontroli powoduje naliczanie kosztów manipulacji.

*4) Postój będzie naliczany za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 4 godzin od zakończenia operacji przeładunkowych i zgłoszenia przez CLIP II gotowości składu do wyjazdu.