Rekrutacja CLIP Intermodal

1. Administratorem danych jest CLIP Intermodal sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz.

2. Dane zbierane są do celów obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane przekazane do obecnie prowadzonej rekrutacji wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy przetwarzane są na podstawie art. 221 , a w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie, także do przyszłej rekrutacji lub przesłania innych danych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. danych innych niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w szczególności dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.

4. W wypadku pozytywnego przejścia rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wykonującemu, na rzecz administratora, usługi księgowe lub kadrowe, celem przygotowania umowy.

5. Dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji, a w wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na użytek przyszłych rekrutacji, także po tym okresie, aż do zakończenia prowadzenia przez administratora działalności.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@clip-group.com

8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do obecnie prowadzonej rekrutacji, jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury. Podanie pozostałych danych do obecnych postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podanie danych do przyszłych postępowań rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia tych postępowań i brak ich podania skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury.