Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Glosbe sp. z o.o.

Administrator danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest Glosbe sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz.

Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem email: rodo@clip-group.com

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy handlowej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie realizacji obowiązków prawnych, wynikających z zawartej umowy, w tym weryfikacja uprawnienia do działania i wykonania przez Państwa obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawartą umową.

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu, w związku z realizacją zawartej umowy.

Do realizacji podanego powyżej celu Glosbe sp. z o.o. będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy administratora, podmioty wspomagające Glosbe sp. z o.o. w jej biznesowej działalności, w tym spółki grupy CLIP Group S.A., podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, finansowe i prawne oraz organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email: rodo@clip-group.com

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.