Przetarg na opracowanie projektu terminala kontenerowego – Unieważniony

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „PRZETARG NA OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY TERMINALA KONTENEROWEGO” – Ogłoszenia o unieważnieniu przetargu – Protokołu z otwarcia ofert – Ogłoszenie o zamówieniu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załączniki do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt umowy – zał. nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – Projekt...

Przetarg – Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony z aukcją na realizację robót budowlanych pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Protokół z otwarcia ofert – Protokół z otwarcia ofert – Uzupełnienie – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Protokół z aukcji „UWAGA !!! Ze względu na zmianę w dokumencie „Przedmiar robót” nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert 05 maja 2014 r.”. – 2014-04-17 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert – 2014-04-17 PRZEDMIAR ROBOT GAZ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA REW.01 OFERENT – Ogłoszenie – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia – PROFIL PODŁUZNY GAZOCIAGU RYS NR4A – 2014-04-09 Zaktualizowany profil podłuzny gazociągu – PROFIL I ETAP RYS NR 4B.dwg – 2014-04-09 Zaktualizowany profil podłużny gazociągu – PROFIL I ETAP RYS NR 4B-Model.pdf – 2010-04-08 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1538 – przebudowa sieci gazowej – 2010-06-08 Postanowienie dot. sprostowania pomyłki do decyzji nr 1538 – 2010-06-08 Decyzja przenosząca o decyzję pozwoleniu na budowę nr 2822-10 na przebudowę gazociągu – Projekt przebudowy sieci gazoci agowej wysokiego cisnienia – 2012-02-12 Uzgodnienie z PSG sp. z o.o.  – 2010-02-18 Uzgodnienie WSG – 2014-03-28 Przedmiar robót – przebudowa gazoci agu  – 2012-02-23 Dziennik budowy – przebudowa sieci gazowej  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych PROFIL PODŁUZNY GAZOCIAGU RYS...